Asos va qo‘shimchalar imlosi

Qo‘shimcha qo‘shilishi bilan so‘z oxiridagi unli o‘zgaradi:

1)  a unlisi bilan tugagan fe’llarga -v, -q, -qi qo‘shimchasi qo‘shilganda a unlisi o aytiladi va shunday yoziladi: saylaf – saylov,   sina – sinov, aya – ayovsiz;   so‘ra – so‘roq, bo‘ya – bo‘yoq; o‘yna – o‘ynoqi, sayra – sayroqi kabi;

2) i unlisi bilan tugagan ko‘pchilik fe’llarga -y, -q qo‘shimchasi qo‘shilganda bu unli u aytiladi va shunday yoziladi:o‘qi – o‘quvchi, qazi – qazuvchi, sovi – sovuq kabi. Lekin i unlisi bilan tugagan ayrim fe’llarga -q qo‘shimchasi qo‘shilganda   bu unli i  aytiladi va shunday yoziladi: og‘ri – og‘riq, qavi –qaviq kabi.

Eslatma:

1) undosh bilan tugagan barcha fe’llarga -uv qo‘shiladi: ol – oluv, yoz – yozuv kabi;

2)  undosh bilan tugab, tarkibida u unlisi bor fe’lga -uq qo‘shiladi: uz – uzuq, yut – yutuq kabi. Lekin uyushiq,  burushiq,  uchuriq  (shuningdek, bulduriq) kabi so‘zlarning uchinchi bo‘g‘inida i aytiladi va shunday yoziladi.

k, q undoshi bilan tugagan ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarga, shuningdek, bek, yo‘q kabi ayrim bir bo‘g‘inli so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda k undoshi g undoshiga, q undoshi g‘ undoshiga aylanadi va shunday yoziladi: tilak – tilaging, yurak – yuragim, kubok – kubogi, bek – begi; tayoq – tayog‘i, qoshiq – qoshig‘i, yaxshiroq – yaxshirog‘i, yo‘q – yo‘g‘i kabi. Lekin ko‘p bo‘g‘inli o‘zlashma so‘zlarga, bir bo‘g‘inli ko‘pchilik so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shil­ganda k, q tovushi aslicha aytiladi va yoziladi: ishtirok ishtiroki, ocherk ocherki, erk erki, huquq huquqim, ravnaq ravnaqi, yuq yuqi kabi.

 Quyidagi qo‘shimchalar qo‘shilishi bilan so‘zning tarkibida tovush tushadi yoki ortadi:

1)  o‘rin, qorin, burun, o‘g‘il, bo‘yin, ko‘ngil kabi ba’zi so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda, qayir, ayir kabi fe’llarga nisbat shaklini yasovchi -il qo‘shimchasi qo‘shilganda, ikki, olti, yetti so‘zlariga -ov, -ala qo‘shimchalari qo‘shil­ganda  ikkinchi bo‘g‘indagi  unli aytilmaydi  va yozilmaydi: o‘rin o‘rnim, qorin qorni, burun burning, o‘g‘il o‘g‘ling, ko‘ngil ko‘ngli, yarim yarmi; qayir qayril, ulug‘ ulg‘ay, sariq sarg‘ay, ikki ikkov, ikki ikkala, yetti yettov kabi;

2)  u, bu, shu, o‘sha olmoshlariga -da, -dan, -day, -dagi, -da, -gach, -cha  qo‘shimchalari qo‘shilganda n tovushi qo‘shib aytiladi va shun­day yoziladi: unda, bunday, shunda, o‘shancha kabi; bu  olmoshlarga egalik qo‘shimchalari quyidagicha qo‘shiladi: buningiz, o‘shanisi kabi;

3) o,  o‘,   u,  e  unlilari   bilan  tugaydigan so‘zlarga egalik  qo‘shimchalari quyidagicha qo‘shiladi:

a)   ko‘pchilik  sozlarga  egalik  qo‘shimchalari -m,   -ng,   -si;  -mix,   -ngiz,   -si   (yoki  -lari) shaklida tovush orttirmay qo‘shiladi: bobom, bobong, bobosi; bobomiz, bobongiz, bobosi (yoki bobolari); orzum, orzung, orzusi; orzumiz, orzungiz, orzusi kabi;

b) parvo, obro‘, mavqe, mavzu, avzo so‘zlariga I, II shaxs egalik qo‘shimchalari qo‘shilganda bir y tovushi qo‘shib aytiladi va shunday yoziladi: parvoyim, parvoying; parvoyimiz, parvoyingiz; obro‘yim, obro‘ying; obro‘yimiz, obro‘yingiz kabi; III shaxs egalik qo‘shimchasi parvo, avzo, obro‘, mavqe so‘zlariga -yi shaklida, xudo, mavzu so‘zlariga esa -si shaklida qo‘shiladi: avzoyi, mavzusi kabi (dohiy kabi y undoshi bilan tugagan so‘zga ham III shaxsda -si qo‘shiladi: dohiysi kabi);

4) men, sen olmoshlariga -ni, -ning, -niki qo‘shimchalari qo‘shilganda qo‘shimchadagi n tovushi aytilmaydi va yozilmaydi: meni, mening, meniki; seni, sening, seniki kabi.

Quyidagi qo‘shimchalarning  birinchi tovushi ikki xil aytilsa ham, bir xil yoziladi:

1)   -bon,  -boz qo‘shimchalari ba’zan  -von, -voz   aytilsa   ham,   hamma   vaqt   -bon,   -boz yoziladi: darvozabon, masxaraboz kabi.

Lekin -vachcha qo‘shimchasi hamma vaqt shunday aytiladi va yoziladi: amakivachcha, xolavachcha kabi;

2)  o‘rin kelishigi va chiqish kelishigi qo‘shimchasining, o‘tgan zamon yasovchisi va III shaxs ko‘rsatkichi -di qo‘shimchasining boshidagi undosh   ba’zan  t  aytilsa  ham,   hamma  vaqt  d yoziladi: ishda, misdan, ketdi, kelmabdi kabi.

Quyidagi qo‘shimchalarning bosh tovushi ikki yoki uch xil aytiladi va shunday yoziladi:

1) taqlid so‘zlardan fe’I yasovchi -illa (chirilla,  taqilla) qo‘shimchasi so‘z tarkibida v yoki u tovushi bo‘lganda -ulla aytiladi va shunday yoziladi: shovulla, lovulla, gurulla kabi;

2) nisbat shaklini yasovchi -dir qo‘shimchasi jarangli undosh bilan tugagan  bir bo‘g‘inli so‘zlarga (kel so‘zidan boshqa), shuningdek, z undoshi  bilan  tugagan  orttirma  nisbat  yasovchisidan keyin qo‘shiladi: quvdir, egdir, kuldir, yondir; o‘tkazdir, tomizdir kabi. Qolgan barcha hollarda bu qo‘shimcha -tir aytiladi va shunday yoziladi: tiktir, kestir, uyaltir, chaqirtir kabi;

3)  jo‘nalish kelishigi  qo‘shimchasi  -ga, chegara bildiruvchi -gacha, ravishdosh shaklini yasovchi -gach, -guncha, -gani, -gidek, sifatdosh shaklini yasovchi -gan, buyruq maylining II  shaxs  ko‘rsatkichi  -gin,  shuningdek,  -gina qo‘shimchasi uch xil aytiladi va shunday yoziladi:

a)  k undoshi bilan tugagan so‘zlarga qo‘shilganda   bu   qo‘shimchalarning   bosh   tovushi   k aytiladi va shunday yoziladi: tokka, yo‘lakkacha, ko‘nikkach, zerikkuncha,  to‘kkani, kechikkudek, bukkan, ekkin, kichikkina kabi;

b)  q undoshi bilan tugagan so‘zlarga qo‘shilganda bu qo‘shimchalarning  bosh tovushi q aytiladi va shunday yoziladi: chopiqqa, qishloqqacha,  yoqqach, chiqquncha,  chiniqqani, qo‘rqqudek, achchiqqina kabi;

d) qolgan barcha hollarda, so‘z qanday tovush bilan tugashidan va bu qo‘shimchalarning bosh tovushi k yoki q aytilishidan qat’i nazar, g yoziladi: bargga, pedagogga, bug‘ga, sog‘ga, og‘gan, sig‘guncha kabi.